Komunita Emanuel – organizátor akcie On Je živý

„Hľa, panna počne a porodí Syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami“ (Mt 1,23)

História

Katolícka Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo sa zrodila v roku 1973 z modlitebnej skupiny v Paríži. Pierre Goursat  a Martina Catta, zakladatelia Komunity, zažili v modlitbe vyliatie Ducha Svätého. Tento zážitok prítomnosti živého Boha v nich premenil ich životy. Túto radosť si nenechali iba pre seba, ale začali spoločne s priateľmi chváliť Boha na svojich modlitebných stretnutiach a do roka sa z ich malej skupinky vytvorila skupina okolo 500 ľudí. Po čase pochopili, že stretnutia okrem modlitby chvály musia obsahovať aj vyučovanie – túžili získať viac skrze formáciu, ktorá by ich viedla bližšie k Bohu. Chceli žiť v spoločenstve, preto Pierre Goursat s parížskym arcibiskupom kardinálom Lustigerom vypracovali určité pravidlá pre život spoločenstva a tieto pravidlá boli neskôr predložené v Ríme ako stanovy Komunity Emanuel a Bratstva Ježišovho. V roku 1992 na sviatok Nepoškvrneného počatia Vatikán prijal stanovy Komunity na 5-ročné skúšobné obdobie, a o päť rokov neskôr bola Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo uznaná Pontifikálnou radou pre laikov ako súkromné, univerzálne združenie veriacich pontifikálneho práva a zároveň sa uznáva, že členovia Komunity sú povolaní Bohom žiť tento spôsob života (kán 298-311, 321-329). V roku 2009 sa štatút Komunity Emanuel zmenil na verejné združenie veriacich.

Spiritualita

Duchovné centrum Komunity je v Paray Le Monial, v meste zjavenia sa Božského Srdca Margite-Márie Alacoque. Organizačné centrum sa nachádza v Paríži.

Osobitnou milosťou Komunity je, že združuje všetky životné stavy v spoločnom kontemplatívno-apoštolskom živote. Spája laikov, slobodných, manželov, diakonov, kňazov, ako aj osoby zasvätené v celibáte pre Božie kráľovstvo.

Povolanie Komunity je úplne vyjadrené menom „Emanuel“ – „Boh s nami“.

Hlavnou charizmou Komunity je prítomnosť Ježišova v našich životoch, ktorú každý z nás prežíva osobitným jednoduchým spôsobom života. Skúsenosť, milosť vyliatia Ducha Svätého, ktorú sme prijali, mení naše životy. Ježiš sa stáva stredom nášho života.

Cez Eucharistiu a adoráciu sa dostávame k ďalšej milosti Komunity k súciteniu a to s ľuďmi vzdialenými od Boha, s tými, ktorí ho neprijali a nezakúsili Jeho milosrdnú lásku. Skrze Komunitu Emanuel si nás Boh vychováva, aby sme sa stali apoštolmi milosrdenstva vo svete. Pozýva nás k neustálej evanjelizácii v rozličných formách. Cez jednoduchý a chudobný život, prijímame Máriu, matku Emanuela k sebe.

Vo svete sa nachádza (údaje z roku 2004) okolo 7200 členov Komunity Emanuel na všetkých svetadieloch v 64 krajinách , ktorí hoci sú angažovaní vo svete, nie sú zo sveta. Moderátorom celej Komunity je Francúz Laurent Landete. Má 44 rokov. Otec šiestich detí.

Komunita Emanuel na Slovensku

Na Slovensku začala Komunita Emanuel oficiálne pôsobiť 4. októbra 1992. V súčasnosti má okolo 100 členov (kňazi,zasvätené sestry, bohoslovci, manželské páry a slobodný).

„Komunita Emanuel je milosťou pre Katolícku cirkev“, vyjadril sa pápež Ján Pavol II. v jednom z rozhovorov pri audiencii s členmi.

Posväcovanie a evanjelizácia sú nerozlučné. Je to Boží dar, ak človek môže odpovedať na svoje povolanie ku svätosti a k misii v srdci sveta – všetci spolu a v Cirkvi – počúvajúc Ducha Svätého v adorácii, v bratskej láske a modlitbe chvál. Toto nazýval Piere Goursat mystikou Emanuela.

Viac na emanuel.sk